Vertrouwen, transparantie en respect ten aanzien van jouw privacy zijn voor ons uiterst belangrijk. In onderstaande privacy policy laten wij je graag weten wat we mogelijks kunnen doen met de informatie die we over jou verzamelen.

1. Definities

In deze Privacy Statement (‘Privacyverklaring’) wordt verstaan onder:

2. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Vierbergen CVOA  treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Zij definieert zowel welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden als het doel en de juridische en technische middelen voor de verwerking.

Voor het verwerken van persoonsgegevens doen wij een beroep op verwerkers die wij raadplegen voor onderstaande doeleinden:

3.  Juridische grondslagen van de verwerking  

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt met het nodige respect voor de privacywetgeving en alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een van de onderstaande juridische gronden:

4.   Categorieën persoonsgegevens

Onderstaande categorieën persoonsgegevens worden door Vierbergen CVOA ingezameld en verwerkt:

De analytische data, bijvoorbeeld Google Analytics, van Vierbergen CVOA tonen eveneens locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan je vermoedelijke locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn echter allesbehalve nauwkeurig, en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. We gebruiken deze locatiegegevens dus niet om jou te identificeren, doch enkel om de goede technische werking van onze website te garanderen.

5. Legitieme doeleinden voor de verwerking

Vierbergen CVOA hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Vierbergen CVOA zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Eerst en vooral gebruiken we jouw persoonsgegevens in het kader van een eventueel contract dat je hebt met Vierbergen CVOA (leden, partners en sponsoren). Hieronder wordt onder meer verstaan: ledenadministratie, facturatie, de behandeling van klachten en de uitvoering van de diensten verbonden aan het contract zoals het versturen van de wekelijkse nieuwsbrief en de maandelijkse plazza, informatie over onze evenementen, informatie over onderzoek en data, enz.). Via jouw online account kan je daarnaast steeds je e-mailvoorkeuren doorgeven.

In de tweede plaats gebruiken we jouw persoonsgegevens voor het beantwoorden en opvolgen van vragen die via het contactformulier op onze website zijn toegekomen.

Vervolgens kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken met het oog op het behandelen van klachten van consumenten die via het klachtenformulier op de website werden ingediend.

Indien er geen contract bestaat met Vierbergen CVOA (geen lid, partner of sponsor), gebruiken we jouw persoonsgegevens ook voor het versturen van nieuwsbrieven, informatie over onze research en data, informatie over onze netwerkevenementen, enz. indien jij hiertoe jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je hebt in deze gevallen steeds de mogelijkheid om je toestemming in te trekken. Tevens in de situatie waarbij er geen contract of voorafbestaande relatie is met Vierbergen CVOA, kunnen wij jouw gegevens wel opslaan in ons CRM-systeem om de communicatie met jou te vergemakkelijken en indien er in de toekomst mogelijks een relatie tot stand kan komen.

Tot slot gebruiken wij jouw persoonsgegevens ook om de goede technische werking van ons webportaal te garanderen. Bij het bezoeken van onze website verklaar je je akkoord met de verwerking van je gegevens voor deze technische doeleinden.  

6. Duur van de verwerking

Wij zullen jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze databanken zodra deze niet meer nodig zijn om de in punt 5 vooropgestelde doeleinden te bereiken. Daarnaast zullen wij jouw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer jij jouw recht op de verwijdering van jouw persoonsgegevens correct hebt uitgeoefend.

Een uitzondering op de hierboven vermelde regel betreft de wettelijke verplichtingen die op ons rusten, bijvoorbeeld in het kader van facturatie.

7. Jouw rechten

7.1 Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over jouw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens gebruiken.

7.2 Recht op verbetering

Je hebt het recht om van ons de rectificatie en/of vervollediging van jouw foutieve respectievelijk onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

7.3 Recht op vergetelheid

In onderstaande gevallen heb je het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen:

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Zo is het namelijk wettelijk verplicht om facturen gedurende zeven jaar bij te houden.

7.4 Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

7.5 Recht op bezwaar tegen de verwerking

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

7.6 Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.  

7.7 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

8.  Uitoefening en afdwinging van rechten

Je kan bovengenoemde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Vierbergen CVOA, vierbergenstraat 24, 1755 Gooik of via e-mail aan info@notadesk.com. Bij dit schriftelijk verzoek vragen wij jou ook om een kopie van jouw identiteitskaart mee te zenden.
We verbinden ons ertoe om binnen de maand een gevolg te geven aan jouw verzoek.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat de voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

9. Geografisch toepassingsgebied  

Vierbergen CVOA is een Belgische belangenvereniging. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 44 e.v. van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens zal doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU enkel mogelijk zijn indien in het betrokken land een passend beschermingsniveau wordt gegarandeerd. De Europese Commissie is gemachtigd om een beoordeling te maken van het beschermingsniveau in een bepaald land, territorium, regio of zelfs een internationale organisatie. Indien dit beschermingsniveau als passend wordt beschouwd, kan een doorgifte plaatsvinden.  

Vierbergen CVOA garandeert geen gegevensverwerking of –opslag te activeren in landen die geen passend beschermingsniveau hanteren, met uitzondering:  

10. Cookiebeleid: gebruik, beheer en extraterritoriale toepassing

10.1. Beleid

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie (omzetting Wet Telecom) bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

BeCommerce wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over welke cookies zij gebruikt. Cookies helpen BeCommerce om je bezoek aan de website te optimaliseren, om je technische keuzes te herinneren, bv een taalkeuze of een nieuwsbrief, en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als je de website van BeCommerce wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de subtitel ‘Cookiebeheer’).

Onder de subtitel ‘Extraterritoriale toepassing’ krijg je een overzicht van hoe elk Europees land de cookiewetgeving implementeert.

10.2. Gebruik

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Om de website van Vierbergen CVOA te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Als je niettemin liever cookies van Vierbergen CVOA wil beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals beschreven in de subtitel ‘Cookiebeheer’.

10.3. Beheer

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Bij browser – Mozilla Firefox.

Bij browser – Google Chrome

Bij browser – Safari

Andreas De Smedt
Vierbergenstraat 24
1755 Gooik
Andreas@notadesk.com
0478 61 11 90