Voorwaarden

Algemeen verkoopsvoorwaarden, van 

Notadesk is een merk van Kicking Horse bv.

Kicking Horse bv.
0751 761 084
Moerstraat 5
8000 Brugge

1. 1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten die worden gesloten door Notadesk  als verkoper van designmeubilair en diverse consumptiegoederen (hierna te noemen: "de verkoper"): “Notadesk”).

1.2    Notadesk aanvaardt geen algemene voorwaarden van de klant (hierna: "Klant"), behalve indien en voor zover enige voorwaarde of condities schriftelijk door Notadesk zijn aanvaard.

1.3 Indien de opdrachtbevestiging van Notadesk voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de voorwaarde in de opdrachtbevestiging van Notadesk.

2. 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Notadesk zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (online) verkopen door Notadesk worden door Notadesk schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per reguliere post) bevestigd en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Klant wordt ook geacht de order van Notadesk te hebben aanvaard indien hij om de uitvoering van de order heeft verzocht.

2.4 Eventuele (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijken van de orderbevestiging van Notadesk, zijn voor Notadesk alleen bindend indien Notadesk deze afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd.

3. 3. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Notadesk staat vast en is inclusief 21% Belgische BTW.  

3.2 Alle belastingen en accijnzen, van welke aard dan ook, die nu of in de toekomst door de overheid worden geheven, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij de verkoop of het vervoer van de gedekte goederen, moeten door de Klant worden betaald en zijn ten laste van de Klant.

3.3 Notadesk is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren onderhevig zijn geweest aan een verhoging. Tot deze factoren behoren onder meer: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die Notadesk van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidslasten, vrachtkosten en verzekeringspremies. Notadesk zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte brengen.

3.4 Verrekening of inhouding van betaling door Opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij Notadesk schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of inhouding van betaling door Opdrachtgever is toegestaan.

3.5 Opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn zonder aanmaning of ingebrekestelling indien hij in gebreke blijft de verschuldigde betalingen te verrichten. Er kan vertragingsrente in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft Notadesk, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Afnemer alle verplichtingen is nagekomen en de betaling(en) volledig door Notadesk is ontvangen.

3.7 Bij voltooiing van de opslag worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor de opslag van goederen indien het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendingsregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product van Notadesk. De 1% kosten zullen elke week worden samengesteld totdat het openstaande saldo van de factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Notadesk heeft het recht om een minimum van 100% vooruitbetaling te bevelen tegen de online verkoop van de goederen.

3.9 Er zijn garanties op de goederen van Notadesk voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. In geval van problemen behoudt Notadesk zich het recht voor om te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien Notadesk besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden gemaakt in het bestelformulier. Garanties van Notadesk zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op:

        (1) waterschade aan de goederen van Notadesk;

        (2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Notadesk;

        (3) aanpassingen aan de goederen van Notadesk;

        (4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Notadesk;

        (5) indien de goederen van Notadesk voor andere dan de door Notadesk bedoelde doeleinden zijn gebruikt;

        (6) uitgebreid gebruik van de goederen van Notadesk buiten of in de regen.

4. 4. Levering en vertragingen

4.1 Notadesk is gerechtigd tot gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of liften passen. Prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 Notadesk is vrijgesteld van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering aanzienlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, het gebied en het segment van de leveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bv. overstroming, ijs, oogstverlies, enz.), export- en importbeperkingen, productieproblemen, problemen bij de aankoop van goederen, bedrijfsstoringen (defecte apparatuur of machines, brand, enz.), stakingen, gebrek aan personeel of gelijkaardige acties, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden, worden beschouwd als wezenlijke belemmeringen voor de prestaties.

4.3 In geval van een substantiële belemmering van de uitvoering volgens artikel 4.2 is Notadesk gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlengingstermijn langer is dan twee maanden, dan kan Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor een der partijen onredelijk blijkt voordat de verlengperiode is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Notadesk zal de duur van de verlengingsperiode aan de klant mededelen.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Notadesk gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingstermijn goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met Opdrachtgever overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit.

4.5 Indien Opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst met Notadesk, dan is Notadesk gerechtigd de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen dat Opdrachtgever achterstallig is, naast een redelijke termijn voor het maken van passende afspraken. Notadesk is tevens gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten zolang Opdrachtgever in verzuim is. In het geval dat de Klant onderworpen is aan het faillissementsrecht, kan Notadesk ofwel verplichtingen opschorten ofwel verdere leveringen annuleren; eventuele verliezen of schade die door het verzuim van de Klant worden geleden zijn voor rekening van de Klant.

4.6 Op grond van het toepasselijke recht van de Europese Unie is Notadesk gerechtigd om de Klant te verzoeken om naar behoren gewaarmerkte kopieën van douanedocumenten, waaruit blijkt dat de door Notadesk geleverde goederen in het land van bestemming buiten de Europese Unie in het vrije verkeer zijn gebracht.

  1. Onderzoek en conformiteit met de specificaties

5.1 Bij levering zal de Klant de goederen onderzoeken en nagaan of de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen in het bezit te zijn van Notadesk. Het gebruik van de goederen geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en een afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten doen geen afbreuk aan de verplichting van Opdrachtgever om de prijs voor de goederen te betalen. Na ontvangst van een melding van een gebrek is Notadesk gerechtigd om alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd zijn vastgesteld of totdat het gebrek volledig is verholpen.

6. 6. Recht op teruggave

6.1 Bij bestelling bij Notadesk geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij uitdrukkelijk door Notadesk uitgesloten. De Klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

        i) de goederen mogen niet worden beschadigd. De originele verpakking moet beschikbaar zijn;

        ii) de goederen moeten in staat zijn om door Notadesk te worden doorverkocht;

        (iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Notadesk wordt de bestelling geannuleerd. Het eventueel reeds door de klant betaalde bedrag wordt binnen 30 dagen na de annulering teruggestort op de rekening van de klant vanaf de oorspronkelijke betaling.  

        (iv) de annulering van bestellingen moet schriftelijk aan Notadesk worden gemeld.

        De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht op teruggave:

  1. bestelde goederen voor zakelijke projecten;
  2. Klantspecifieke goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd

7. 7. Risico- en eigendomsoverdracht

7.1 Het risico van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering.

7.2 Indien de levering van goederen wordt opgeschort, in afwachting van betaling door Opdrachtgever, alsmede goederen die ten onrechte worden afgekeurd of niet door Opdrachtgever worden geaccepteerd, worden door Notadesk voor rekening en risico van Opdrachtgever bewaard en opgeslagen.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op Opdrachtgever en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Notadesk, tenzij en totdat Notadesk de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, met inbegrip van alle secundaire kosten, zoals rente, liggeld, kosten, onkosten, etcetera.

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met Opdrachtgever is Notadesk, onverminderd de overige rechten van Notadesk, gerechtigd onmiddellijke herlevering te verlangen van de goederen waarvoor zij een beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud.

7.5 Totdat de betaling voor de goederen is gedaan, is de Klant gerechtigd de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dat nodig is voor zijn normale bedrijfsvoering en zal hij, voor zover mogelijk

(i) de goederen apart te houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van Notadesk;

(ii) Notadesk onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele vorderingen van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; en

iii) de goederen adequaat te verzekeren.

8. 8. Aansprakelijkheid

8.1 Indien aansprakelijkheid van Notadesk wordt vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximumbedrag gelijk aan de met Notadesk overeengekomen koopprijs. In geen geval is Notadesk aansprakelijk jegens de Klant voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, kosten of uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade gebaseerd op verlies van goodwill, zakelijk verlies, verlies van omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met schending van de garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

10. 10. Ontheffing

10.1 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze voorwaarden door Notadesk op enig moment, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht van Notadesk om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.

11. 11. Beperking van de actie

11.1 Geen enkele vordering van de Klant zal worden ingesteld tenzij de Klant Notadesk binnen dertig (30) dagen na de gebeurtenis waarvan de klacht voor het eerst bij de Klant bekend wordt, schriftelijk op de hoogte stelt van een vermeende vordering tegen Notadesk en de Klant binnen twaalf (12) maanden na deze kennisgeving een vordering indient.

12. 12. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten in Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

13. 13. Naleving van wetten en normen

13.1 Notadesk belooft of verklaart niet dat de goederen in overeenstemming zullen zijn met enige wet, verordening, reglementen of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Notadesk of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen op grond van wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor:

i) het waarborgen van de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en

ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor dergelijk gebruik.

14. 14. Intellectuele eigendom

14.1 De verkoop van goederen aan de Klant zal geen enkele licentie of recht onder enig intellectueel eigendomsrecht overdragen, met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de goederen, en de Klant neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige intellectuele eigendomsinbreuk als gevolg van de invoer en/of het gebruik van de goederen op zich, al dan niet in combinatie met andere materialen of in enige vorm van verwerking.

Cookies die mogelijk niet bijzonder noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van de gebruiker te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingebedde inhoud, worden als niet-noodzakelijke cookies beschouwd. Het is verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat deze cookies op uw website worden gebruikt.


We blijven innoveren, abonneer je om op de hoogte te blijven!

Maak je geen zorgen, we sturen je niet meer dan 1 e-mail per maand. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u onze nieuwsbrief en informatie over de activiteiten van Notadesk te sturen. U kunt altijd gebruik maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.